Naujienos

Įstaigos pavadinimas

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis

Darbo vieta

Vilniaus g. 57, Molėtai.

Pareigos

Meninio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis

1 etatas

Kvalifikaciniai reikalavimai

Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2014-08-29  įsakymu Nr. V-774 patvirtintus reikalavimus kompetencijoms (Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“), pedagogo kvalifikacija ir baigta mokomoji ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo ugdymo programa, atitinkanti studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą.

Gebėjimas dirbti komandoje.

Funkcijos

Organizuoti ir vykdyti meninio ugdymo procesą vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

Sistemingai vertinti, fiksuoti, analizuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus;

Teikti informaciją, konsultuoti tėvus, kitus įstaigoje dirbančius specialistus meninio vaikų ugdymo klausimais;

Inicijuoti ir koordinuoti įstaigos renginius, dalyvauti bendruose įstaigos projektuose;

Kitos funkcijos pagal pareigybės aprašą.

Darbo užmokestis

Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198. Atlyginimo koeficientas nuo 8,71 – 10,12;

Dokumentai, kurie turi būti pateikti.

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

Gyvenimo aprašymas;

Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį ;

Darbo stažą patvirtinantis dokumentas.

Dokumentų priėmimo vieta ir kontaktai

Vilniaus g. 57, Molėtai, el.p.  direktore@vyturelismoletai.lt;

mob. +37061644581

Dokumentų priėmimo terminas

Dokumentai priimami iki 2023 m. lapkričio 17 d.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu