PRANEŠĖJŲ APSAUGA

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

 

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą  doc formatu  ( DOC)

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais: 

1.Užpildytą pranešimo apie pažeidimą lopšelyje – darželyje formą  pateikti informaciją vidiniu kanalu tiesiogiai atvykęs į lopšelį – darželį adresu Vilniaus g. 57 , Molėtai;

2. Užpildytą pranešimo apie pažeidimą lopšelyje – darželyje formą atsiųsdamas paštu  su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“ adresu Vilniaus g. 57 , Molėtai;

3.  Užpildytą pranešimo apie pažeidimą lopšelyje – darželyje formą atsiųsti  lopšelio – darželio elektroninio pašto adresu  info@vyturelismoletai.lt 

Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Lopšelio – darželio paskirtas kompetentingas subjektas –  Inga Ginčauskienė el. p. info@vyturelismoletai.lt administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

 

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

 

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

 

Pranešimų per 2023 m. nebuvo gauta bei perduota teisėsaugos institucijoms.