LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/kzETEhEawa

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/SRQIpgLVoH

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 “ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI” PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/BfIYhvFYnF