1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis.
 
2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą.
 
3. Teikia siūlymus direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo.
 
4. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų poreikių (išskyrus poreikius atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir teikia siūlymą direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo LR švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 
5. Teikia rekomendaciją pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų trukmės pritaikymo.
 
6. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje,  t. y. netikėtam ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų  jos narių  veiklą, emociškai  sukrečiančiam  visą ar didesnę  įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
 

Virginija Pladienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. 867191787;

Violeta Mozūrienė – komisijos narė, logopedė;

Eglė Vičienė – komisijos narė, spec. pedagogė;

Loreta Leipuvienė – komisijos narė, vyr. auklėtoja.