Misija.  Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, sudaranti sąlygas vaikams džiaugtis vaikyste, diegianti potraukį kurti, padedanti atskleisti kiekvieno vaiko individualias galimybes ir pasirengti mokytis mokykloje.

Vizija.   Moderni, atvira kaitai ir naujovėms vaikų ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi savarankiški, kūrybingi, savimi pasitikintys  ir aplinkinius gerbiantys vaikai.

Strateginiai tikslai
Į vaiką orientuotas ugdymas;
Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas.

Uždaviniai:
1. Vaiko individualių galių plėtotė
Plėtotų individualias galias: fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines, tenkindamas prigimtinius poreikius, pažindamas ir išreikšdamas savo unikalumą

2. Vaiko santykio su kitais plėtotė
Pozityviai bendrautų ir bendrautų su suaugusiaisiais bei vaikais, gebėtų spręsti kasdienes problemas, suprastų savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes. Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės

3. Vaiko įgalinimas mokytis
Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, tyrinėtų, keltų klausimus ir ieškotų atsakymų, pasirinktų veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų
tolesnės veiklos žingsnius