Naujienos

 

ATRANKA LOGOPEDO(-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ

LOPŠELIO-DARŽELIO GIEDRAIČIŲ SKYRIUJE
Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą.
Pareigybė. Logopedas
Darbo krūvis. 0,5 etato (18 val. per sav.)
Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 0,9294
Darbo sutarties rūšis. Neterminuota
Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, specialiosios pedagogikos ir logopedo profesinė
kvalifikacija.
2. Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių
specialiuosius poreikius.
3. Gebėti rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese
specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų lavinimui.
4. Gebėti tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;
5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti
su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų
įstaigų darbuotojais;
6. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Logopedo, specialiojo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
6. Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus.
Atrankos būdas. Pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis
Darbo pradžia. 2024-01-29

Dokumentų priėmimo pradžia/pabaiga – nuo 2023-12-29 iki 2024-01-19
Dokumentų pristatymas:

  •  pretendentai dokumentus pristato į įstaigą darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. 
  •  siunčia registruotu laišku adresu: Vilniaus g. 57-1, Molėtai.
  •  siunčia elektroniniu paštu: direktore@vyturelismoletai.lt

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2024 m. sausio 22 d., 10.00 val. lopšelio – darželio direktoriaus kabinete. Direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Kontaktai pasiteiravimui: 8 61644581