Naujienos

ATRANKA LOGOPEDO(-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI MOLĖTŲ „VYTURĖLIO“ VAIKŲ
LOPŠELIO-DARŽELIO GIEDRAIČIŲ SKYRIUJE
Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. V-1680 patvirtintą Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą.
Darbo laikas: 20 valandų per savaitę (iš jų 10 kontaktinių).
Darbo sutarties rūšis: projektinė.
Darbo užmokestis: – valandinis, valandos įkainis – 8,20 eurų.
Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, specialiosios pedagogikos ir logopedo profesinė
kvalifikacija.
2. Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių
specialiuosius poreikius.
3. Gebėti rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese
specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos
sutrikimų lavinimui.
4. Gebėti tvarkyti ir pildyti savo darbo dokumentus;
5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti
su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų
įstaigų darbuotojais;
6. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Logopedo, specialiojo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
6. Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus.
Atrankos būdas – pokalbis.
Dokumentų priėmimas. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. raštinėje (adresu:
Vilniaus g. 57, Molėtai), arba elektroniniu paštu direktore@vyturelismoletai.lt Dokumentų originalai
pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką tel. 8 61644581
Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Ona Kavalnienė