Priėmimas į įstaigą
ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARŽELĮ
PRAŠYMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO
PRAŠYMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais)
PRAŠYMAS DĖL 50% LENGVATOS SUTEIKIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠŲ
VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL MAITINIMO
MOLĖTŲ "VYTURĖLIO"
VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS